Skip to main content

Populært med friere arbeidstid i staten

Siden 2018 har statsansattes mulighet til å kunne «flekse» arbeidsdagen blitt utvidet ved at de kan starte på jobb tidligere og sitte lenger utover kvelden. En evaluering av prøveordningen finner at nesten alle er tilfredse. For kort hviletid og utvisking av skillet mot overtid forblir problematisk – men synes i liten grad å ha økt som følge av endringen.

<p>FAFO HAR EVALUERT en forsøksordning blant statsansatte hvor de kan starte fra 06 og jobbe til 21 innenfor arbeidstidsramma. En majoritet av både ansatte, ledere og tillitsvalgte gir forsøksordningen gode skussmål.</p>

FAFO HAR EVALUERT en forsøksordning blant statsansatte hvor de kan starte fra 06 og jobbe til 21 innenfor arbeidstidsramma. En majoritet av både ansatte, ledere og tillitsvalgte gir forsøksordningen gode skussmål.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

 • 20. august 2020

20. august 2020

Fra og med 1. januar 2018 innførte man et arbeidstid-forsøk i staten.

Arbeidsgiverne og fagforeningene hadde blitt enige om en midlertidig endring av særavtalen for fleksitid i staten. Nå kunne statsansatte begynne tidligere eller jobbe senere enn det som til da hadde vært tillatt innenfor ordningen med fleksitid.

Det som kalles de ytre rammene for arbeidstid ble utvidet: fra klokka 07 til 06 om morgenen og fra 20 til 21 på kvelden.

Kristin Alsos, Rolf K. Andersen har skrevet rapporten Fleksitidsavtalen: Evaluering av prøveordningen
FORSKERNE Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Kristine Nergaard har skrevet rapporten «Fleksitidsavtalen i staten»

Endringene var ikke ment å føre til økt arbeidstid, men med friere plassering av når man jobber.

For at forsøket skulle kunne finne sted, ble imidlertid partene enige om en evaluering etter halvannet år. Dette har nå Fafo gjort i form av en egen rapport.

Rapporten er skrevet på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har ansvaret for arbeidsgiverpolitikken i staten.

Stort sett en suksess

Kort oppsummert, basert på en spørreundersøkelse og kvalitative intervjuer, finner Fafo-forskerne at endringene er:

 1. Brukt av mange – samlet sett av over halvparten av de ansatte har benyttet den nye muligheten siden innføringen.
 2. Unntakspreget bruk – for den enkelte er bruken oftest begrenset til noen ganger i måneden eller sjeldnere.
 3. Ofte jobb-styrt – den hyppigste oppgitte enkeltårsaken til bruk handler om arbeidssituasjonen, ikke private behov.
 4. Ikke helt uproblematisk – går ut over lovens norm for hviletid for 1 av 4 ansatte i løpet av et år.
 5. Overtidsalternativ: I en viss grad ser det ut til å være et press for å bruke «gratis» fleksitid framfor «dyrere» overtid, men dette presset knyttes i begrenset grad til utvidelsen av tidsrammene.
 6. Populær: Svært få ønsker å gå tilbake til den gamle ordningen, hverken blant ansatte, ledere eller tillitsvalgte.

Den nye prøveordningen innebar også en økning i antallet plusstimer som kunne overføres fra en avregningsperiode til en annen, samt prosedyrer for avvikling. I denne artikkelen omtaler vi ikke disse temaene, men les mer i Fafo-rapportens kapittel 3.

Hva er «fleksitid»?

Ikke et klart definert begrep, men innebærer at arbeidstaker selv kan påvirke tidspunkt for oppmøte og avslutning av arbeidsdagen.

Fleksitid kombineres ofte – men ikke alltid – med såkalt kjernetid. Da skal man være på jobb i bestemte tidsrom av arbeidsdagen (obligatorisk oppmøte), mens den resterende arbeidstiden fritt kan styres av arbeidstakeren.

Brukt av mange – av og til

Den ekstra timen om morgenen eller kvelden har absolutt blitt benyttet av de ansatte.

6 av 10 statsansatte har benyttet en eller begge av de nye yttergrensene siden de ble innført.

Det er likevel ikke snakk om omfattende bruk for den gjennomsnittlige ansatte. En liten gruppe morgenfugler ser likevel ut til å ha funnet seg til rette med daglig start klokka 06:

 • Bruk «noen ganger i måneden» eller sjeldnere er vanligst, og da oftest den ekstra timen om kvelden.
 • Utvidelsen om morgenen er hyppigere brukt enn utvidelsen på kvelden. I denne bruksgruppen svarer 29 prosent daglig eller ukentlig.
 • Yttergrensen på kveldstid brukes sjeldnere, men like fullt ukentlig for rundt hver niende ansatte.

Hvor ofte har ansatte som har benyttet seg av de nye ytre grensene for arbeidstiden, jobbet mellom
klokken 06.00 og 07.00 og mellom 20.00 og 21.00?

fleksitid i staten hvor ofte

Hvorfor tidligere eller senere?

Årsakene til at de ansatte benytter seg av de nye yttergrensene er mangslungne, ifølge Fafos spørreundersøkelse.

 • Å tilpasse seg krevende arbeidsperioder er den begrunnelsen flest oppgir, og da særlig for arbeid som skjer på kveldstid.
 • I tillegg brukes den økte fleksibiliteten til å tilpasse seg omsorgsoppgaver for barn og reisevei og kommunikasjon til jobb.
 • Å benytte yttergrensene for å opparbeide seg plusstid, som så kan tas ut i avspasering av hele dager, er også ganske utbredt.

Årsaker til at de ansatte jobber innen de nye tidsgrensene.
Inntil tre svar mulig (forstørring).

fleksitid i staten aarsaker

At arbeidsmengden er en såpass hyppig faktor viser at avtalen ikke utelukkende kan ses som en ordning som kun er basert på de ansattes selvstendige behov, men også kommer arbeidsgiverne til gode, påpeker forskerne.

Unngår tidligere «ulovligheter» – men bare delvis

Også før utvidelsen ble avtalt, var det ganske mange ansatte som jobbet utenfor den avtalte arbeidstiden. Det vil si at de jobbet mellom 06.00 og 07.00 eller mellom 20.00 og 21.00 selv om dette var et brudd på den da gjeldende fleksitidsavtalen.

Det er relativt få som svarer at dette skjedde daglig eller ukentlig, men halvparten svarer at det skjedde noen ganger i måneden eller halvåret.

Ut fra forskernes kvalitative intervjuer ved tre statlige virksomheter ser disse norm-bruddene ut til i hovedsak å være knyttet til individuelle behov, med eller uten avtale:

Noen arbeidstakere hadde også tidligere tillatelse til å starte arbeidet før klokken 07 på morgenen, men da som en individuell tilrettelegging av arbeidet. En av de tillitsvalgte sa også at enkelte ansatte gjorde dette uten å ha noen tilretteleggingsavtale med sin leder, men da ved at en hadde «jukset det til» i timeregistreringssystemet.

Inntrykket var imidlertid at dette var et personlig valg og en måte å få jobb og omsorgsforpliktelser til å gå opp.

Det er en noe større andel som jobber innenfor yttergrensene etter at de ble utvidet (60 prosent) mot utenfor yttergrensene før de ble utvidet (54 prosent). Den nye avtalen ser altså ut til å ha ført til en viss endring i når statsansatte jobber.

Samtidig finner forskerne at halvparten av de ansatte av og til jobber utenfor grensene for arbeidstiden også etter at denne rammen ble utvidet.

Hyppigheten varierer, men for de aller fleste skjer det noen ganger i måneden eller sjeldnere.

Sett bort fra overtid og hva som registreres i timeregistreringssystemet, hvor ofte arbeider de ansatte før
kl. 06.00 på morgenen eller etter kl. 21.00 på kveldene?

fleksitid i staten ytterjobbing

Hjemmekontor – ikke mulig for alle

Kan arbeidstakeren kun jobbe på arbeidsplassen, vil det for mange redusere muligheten til å benytte seg av fleksitiden til å dele opp arbeidsdagen, for eksempel ved å ta en kveldsøkt hjemme.

 • De fleste, 56 prosent, oppga at de kan jobbe hjemmefra, men kun dersom det er særskilt behov / særskilte situasjoner.
 • 11 prosent svarte at det er greit med hjemmekontor så lenge det er utenfor kjernetiden.
 • Kun 7 prosent hadde en fast ordning med hjemmekontor enkelte ukedager.
 • Nær én av fire oppga at de ikke hadde anledning til å jobbe hjemmefra.

Bruken av hjemmekontor kan samtidig gjøre det vanskeligere for andre å overskue hvorvidt den ansatte holder seg innenfor yttergrensene.

Hviletid-brudd vedvarer

Nær én av fire arbeidstakere svarer i spørreundersøkelsen at de har opplevd å få mindre enn 11 timer hvile fordi de har benyttet seg av de nye mulighetene til å jobbe sent, for så å gå på jobben tidlig neste morgen.

Forskerne har ikke tilgang til oversikt over omfanget av tariffbestemte unntak fra hviletidsbestemmelsene. Likevel, når de samtidig finner at avtaler om fravik fra hviletidsreglene ikke er særlig utbredt, peker de på at det er sannsynlig at det foregår brudd på denne bestemmelsen når ansatte benytter seg av begge de nye grensene – jobbe sent og starte tidlig.

Det er likevel relativt få ansatte som mener den nye avtalen har hatt noen påvirkning:

76 prosent mener dette er uforandret etter den nye ordningen, 7 prosent at hviletid-bestemmelsen brytes oftere og 2 prosent sjeldnere. 15 prosent er ikke sikker.

Hviletid – grunnregel og avtalt unntak

Arbeidsmiljøloven krever at en arbeidstaker skal ha minst 11 timers sammenhengende

arbeidsfri (hviletid) mellom to hovedarbeidsperioder (Arbeidsmiljøloven § 10-8 (3)). Jobber man til klokka 21, skal man altså etter hovedregelen tidligst starte på jobben igjen klokka 08 dagen etterpå.

Samtidig åpner loven for at hviletiden kan fravikes dersom det inngås avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i virksomheter bundet av tariffavtale – men da med minimum 8 timer hvile.

På bekostning av overtida?

En egen bekymring som har blitt reist i forbindelse med den nye arbeidstidsavtalen, er at den skal bli brukt for å få «gratis overtid». Arbeidsgiver kan pålegge ansatte å arbeide overtid, men må da kompensere for dette enten med overtidsbetaling, mer fritid eller begge deler.

 Mer jobbing i perioder kan derimot dekkes gjennom gjennomsnittsberegninger med vanlig timebetaling. Spørsmålet blir da å definere om økt arbeidstid en dag er frivillig fleksing eller pålagt overtid.

Har avtalen gitt lederne mer rom for å unngå overtidsbetaling? Tja. Blant lederne svarer 2 prosent at endringene i arbeidstidsrammen i stor grad hadde medført en reduksjon i overtidsbruken, og 8 prosent at det i noen grad hadde blitt en reduksjon.

Blant ansatte:

Hvor vanlig er det at arbeidsgiver (enten direkte eller gjennom organiseringen av arbeidet) ønsker at ansatte skal bruke fleksitid fremfor å pålegge overtid?

fleksitid i staten lederoenskebruk

De som svarte at dette hadde skjedd ukentlig, månedlig eller noen ganger i året, ble fulgt opp med et spørsmål om det hadde blir mer eller mindre vanlig de siste tolv månedene.

 • 15 prosent mente det hadde blitt mer vanlig
 • 67 prosent svarte ingen endring
 • 4 prosent mindre vanlig.

Denne problematikken ser altså ut til å være mer generell, og ikke i særlig grad ha økt som følge av prøveordningen med ny arbeidstidsavtale

1 av 5 tillitsvalgte reagerer av og til på overtid-skillet

Spørreundersøkelsen tyder på at det er noe uenighet mellom ledere og tillitsvalgte om grensene mellom når fleksitid og når overtid skal brukes. Henholdsvis 12 og 20 prosent av ledere og tillitsvalgte svarer «av og til».

Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Kristine Nergaard har skrevet rapporten Fleksitidsavtalen i staten: evaluering av prøveordningen
LESE HELE? Digital versjon av rapporten kan fritt leses på Fafo.no (PDF-format): Til rapporten-side / Rett til rapporten (PDF).

Det er imidlertid få som svarer at det ofte er uenighet om dette (0 og 4 prosent). «Ikke sikker»-andelen blant tillitsvalgte er like fullt høyt, hele 24 prosent.

Fafo-forskerne konkluderer derfor slik:

Samlet sett tyder resultatene på at utvidede rammer for den ytre arbeidstiden i hovedsak ikke har medført et sterkere press på å bruke fleksitid fremfor pålagt overtid. Samtidig er det noen, både ansatte, tillitsvalgte og ledere, som mener at utvidelsen i seg selv har medført et slikt press.

Alt i alt en populær endring

Noen problemer til tross – hverken blant ansatte eller ledere er det noen sterk iver for å vende tilbake til de gamle grensene på klokka 07 og 20 (henholdsvis 4 og 7 prosent).

Den største gruppen, halvparten, ønsker å beholde ordningen, mens rundt hver sjuende respondent ønsker å utvide grensene ytterligere:

Arbeidstakere og ledere:
Tilbake til gammel ordning, beholde dagens prøveordning eller utvide ordningen?

fleksitid i staten lederoensker ordningenSom i figuren over viser, er det likevel en stor «nøytral» gruppe, som ikke har noen mening i den ene eller annen retning.

Det samme viser seg når man spør de tillitsvalgte om inntrykket de har av graden av tilfredshet eller misnøye med prøveordningen, hvor maksimalt 6 prosent viser til noe eller sterk motstand:

Tillitsvalgte: Hvor fornøyde eller misfornøyde har de inntrykk av at hovedvekten av medlemmene er med endringene i fleksitidsavtalen?

fleksitid i staten tillitsvalgte

Fafo-forskerne konkluderer derfor på følgende vis:

 • Alt i alt er både ledere, tillitsvalgte og ansatte fornøyde med dagens prøveordning. Fleksitidsavtalen gir en fleksibilitet som synes å komme både arbeidsgiver og arbeidstaker til gode.
 • Dette kan delvis være betinget av at lederne ser ut til å respektere intensjonen med avtalen og i mindre grad legger press på de ansatte til å ta i bruk de ytre rammene som avtalen åpner for.
 • Samtidig er det ikke noe interesse for å utvide avtalen mer, verken hos ansatte, tillitsvalgte eller ledere.

5000 respondenter

Rapporten er basert på en spørreundersøkelser til totalt rundt 5000 ansatte, tillitsvalgte og ledere i staten, data fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) for timeregistrering, samt kvalitative intervjuer i statlige virksomheter.

Les mer i rapportens delkapittel 1.3, data og metode.


Nærmere om prøveordningen

Prosessen med å forhandle frem en ny fleksitidsavtale startet i 2017. Mens YS Stat, Unio og Akademikerne i september samme år ga klarsignal om at de var med på en utvidelse av de ytre rammene for arbeidstiden, ønsket LO Stat å få på plass ordninger som ikke bidro til «gratisarbeid», og som sikret tilstrekkelig hviletid (FriFagbevegelse 10.11.2017).

Ifølge FriFagbevegelse var LO Stat åpne for å utvide arbeidstiden om morgenen og kunne også diskutere kvelden, men ønsket mer kunnskap om behovet for og omfanget av dette.

I november 2017 kom partene til enighet om en prøveordning. Som en del av enigheten ble det bestemt at avtalen skulle evalueres etter ett og et halvt år.

Fleksitidsavtalen er en rammeavtale. Om fleksibel arbeidstid skal innføres i den enkelte virksomhet, og hvordan denne detaljert skal utformes, avgjøres lokalt.

Det ligger likevel en del føringer for hvordan ordningen skal se ut.

 • Kjernetiden er fastsatt å være fra kl. 09.00 til kl. 14.30 mandag til fredag hele året, mens de ansatte kan «flekse» mellom 06.00 og 09.00 på morgenen og fra kl. 14.30 til 21.00 på ettermiddagen/ kvelden.
 • I tillegg fastsettes det regler knyttet til blant annet arbeid på frilørdager, hvor lang avregningsperioden kan være, med mer.

Endringen som ble avtalt å gjelde i prøveperioden, innebærer at de ansatte kan jobbe innenfor tidsrommet kl. 06.00 til kl. 21.00.

Den tidligere grensen var fra kl. 07.00, til kl. 20.00.

Avtalen regulerer bare rammene for arbeidstiden. Hvor mye den ansatte kan arbeide innenfor en dag eller en uke, ble ikke endret og reguleres av arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen. Plusstimer som opparbeides, kan avspaseres. Normalt gjøres dette ved at ansatte tar ut halve dager, enkeltdager eller flere dager i strekk.

Ansatte kan maksimalt avspasere 24 hele arbeidsdager i løpet av et kalenderår. For deltidsansatte reduseres antallet forholdsmessig.

Én eller to ganger per år vil plusstimer over 50 timer som ikke er avspasert, bli slettet. Det vanligste er at dette skjer ved årsskiftet. Tidligere kunne arbeidstakere overføre 45 timer fra en avregningsperiode til en annen. I prøveordningen er denne grensen økt til 50 timer.

Plusstid ut over 50 timer blir strøket uten kompensasjon, og minustid over 10 timer medfører som tidligere trekk i lønn.

For at de ansatte skal ha mulighet til å ta ut avspasering, fastsetter avtalen at arbeidsgiver skal legge til rette for det.

I prøveordningen er prosedyrene for å planlegge avvikling av plusstimer styrket, ved at det fastsettes en tidsfrist for når arbeidsgiver sammen med arbeidstaker skal planlegge hvordan opparbeidet plusstid skal avvikles. Dette skal skje senest fire måneder før avregningsperiodens utløp. For de som skal avregne ved årsskriftet, vil det innebære senest innen utgangen av august.

I tillegg til fleksitidsavtalen finnes det andre bestemmelser som innebærer at den ansatte kan opparbeide seg plusstimer. Ved overtidsarbeid kan den ansatte velge om vedkommende vil ha dette utbetalt, eller om bare tillegget skal utbetales og resten skal gå til avspasering.

Også reisetid kan avspaseres, se hovedtariffavtalen § 8.

Overtid til avspasering og reisetid føres på en separat konto, og disse timene blir ikke avregnet. Dersom det gjenstår timer på disse kontoene når vedkommende slutter, vil dette gå til utbetaling.

Mer om fleksitid: