Skip to main content

Fem aktuelle turnuser i Bergen

Her finner du en oversikt over de ulike arbeidstidsordningene henvist til i Fafo-rapporten om Bergen kommunes prøveordninger.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Redaksjonen

  • 16. januar 2013
  • Eldre artikkel

16. januar 2013

Eldre artikkel

I tradisjonell todelt turnus plasseres den ansatte i et oppsett som fordeler antall dagvakter og kveldsvakter i den perioden turnusen gjelder for. Vanligvis jobber de også hver tredje helg. En todelt turnus suppleres av egne nattevaktturnuser.

Tredelt turnus kan også forekomme. Det vil si at personalet har både dag-, kvelds- og nattevakter. Tradisjonell turnus i pleie- og omsorgstjenestene lages for et visst antall uker av gangen. Seks- til tolvukersperioder er mest vanlig, men turnuser over 26 eller 52 uker forekommer også.

I en tradisjonell tredelt turnus gjøres det samme, men her går de ansatte i turnusen også nattevakter. I løpet av turnusperioden skal den gjennomsnittlige, ukentlige arbeidstiden være 35,5.

Det tradisjonelle turnusoppsettet er satt opp med tanke på at mest mulig arbeid skal gjøres på dagtid, mellom kl. 07.00 og 17.00, og slik at bemanningen kan være lavest mulig på kveld og i helgene.

Ved de fem tjenestestedene, med alternative turnusordninger, som Fafo har fulgt, har de ansatte imidlertid hatt følgende turnusordninger

Tjenestested A: Lang langturnus

Bofelleskap for beboere med utviklingshemming. Den aktuelle turnusen er knyttet til to beboere med 16 ansatte som går i langturnus syv dager i strekk. Samtlige jobber heltid. Seks av disse er miljøterapeut/sykepleier/vernepleier, åtte har fagutdanning som hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider, én er vernepleierstudent og én er ufaglært.

Boligen er satt opp med 2:1-bemanning. Det vil si at det er to ansatte per bruker. Turnusen startet i 2005. Ledelse og ansatte har kontinuerlig justert turnusen og forbedret organiseringen. Det er med andre ord ikke bare turnusen i seg selv som forklarer resultatene som er oppnådd. Turnusen er satt opp slik (klikk for større versjon):

Uke 7 i turnusen er bakvaktuke. I løpet av et år skal en jobbe inntil 14 tilkallingsvakter à 14 timer. I løpet av et år mangler turnusen 73 timer for å gå opp i et helt årsverk. Disse timene går inn i en timebank de ansatte bruker til møtevirksomhet og kompetanseutvikling i friperioder.

Tjenestested B: Mellomlang langturnus

Dette bofellesskapet startet opp flere år før de begynte med langturnus. Bofellesskapet har 25 ansatte som går i langturnus. Åtte av disse er miljøterapeuter (sykepleier/vernepleier/ergoterapeut), fire har fagutdanning som hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider, og ti er i denne sammenhengen ufaglært. Ufaglært betyr ikke nødvendigvis at man er uten utdanning som kan være nyttig i tjenesten.

Tre personer med psykisk utviklingshemming, autisme og psykiske lidelser har tjenester som er satt opp med denne turnusen. Samtlige har 2:1-bemanning. I 2009 ble det innført en alternativ arbeidstidsordning. Dette innebærer at de ansatte begynner på vakt kl. 08.00 og jobber til kl. 21.30, tre til fire dager etter hverandre. Antall dager i strekk varierer noe mellom de ansatte, og er tilpasset individuelle ønsker. Ingen personturnus er identisk, alle jobber litt forskjellig.

Fellesnevneren er at alle ansatte jobber hver fjerde helg og har da tre vakter på rad. I snitt jobber en ansatt 2,5 langvakter i uken. I løpet av en åtteukers periode har de fleste en bolk hvor de jobber fire langvakter på rad. Ellers jobber de to og tre vakter på rad. I løpet av åtte uker har også de ansatte en langfri periode på opp til 14 dager. Tjenestestedet har egne nattevaktstillinger.

I tabellen under har vi gjengitt et utdrag på åtte uker av en turnus som går over 24 uker. I dette utsnittet har den ansatte ti dagers sammenhengende fri i slutten av uke 11 og uke 12, og to andre friperioder på henholdsvis seks og syv dager (klikk for forstørret versjon).

Bergenturnus 2 l

Tjenestested C: Blandingsturnus (Langturnus kort)

Dette bofellesskapet startet opp på 1990-tallet. Bofellesskapet har 20 ansatte med nattevakter. Tolv ansatte går i langvaktturnus. De har to vernepleiere, én ergoterapeut, én sosionom, fem miljøarbeidere og tre ufaglærte. De har seks voksne beboere med utviklingshemning, der alle har én eller flere tilleggsdiagnoser, med hovedvekt på psykiatriske lidelser. Fire av beboerne har 1:1-bemanning, mens de to andre har 2:1-bemanning.

Bofellesskapet startet med alternativ arbeidstidsordning i juni 2010. På denne tiden innebar turnusen at de ansatte jobbet hver fjerde helg med langvakter, og hadde fri uken etter. I tillegg jobbet de én langvakt i uken. (Klikk for forstørret versjon.) 

Bergenturnus 3 l

Slik så den første turnusversjonen ut:Våren 2012 gikk dette tjenestedet bort fra sin variant av langturnus der man hadde langvakter og vanlige vakter om hverandre i ukedagene. Belastningen for å opparbeide friuker ble for stor. Nå er langvaktene konsentrert til fredag-søndag eller fredag-mandag.

Den nye turnusen kombinerer elementer fra langturnus og tradisjonell turnus, og innebærer at ansatte i full stilling vil gå fem langvakter i løpet av en turnus på fire uker. For de fleste innebærer dette at man i én av ukene vil arbeide 13 timers vakter fredag, lørdag, søndag og mandag, samt ytterligere én langvakt (ukedag) i ukene uten arbeidshelg eller i friuken. Etter uken med lange vakter har man én uke fri.

De ansatte selv har vært med på å bestemme hvordan de ønsker å legge opp arbeidstidsordningen.

Langvakter er fra kl. 08.00–21.00 eller kl. 09.00–22.00. Bofellesskapet har egne nattevaktstillinger. Turnusen er satt opp slik:

Bergenturnus 3b m

Tjenestested D: Langturnus i helgene

Dette tjenestestedet er en avlastningsbolig med plass til inntil fem barn og unge opptil 18 år (5 plasser, 15 brukere). De startet opp noen år før de prøvde ut den nye turnusen. og Avlastningsenheten har 19 ansatte som går i langturnus i helgene. Tre av disse er miljøterapeuter (sykepleier/vernepleier/ergoterapeut), fem har fagutdanning som hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider, og elleve er ufaglærte, hvorav fem er under utdanning til helsefagarbeider.

Brukerne har utviklingshemning med tilleggsvansker, og samtlige har 1:1-bemanning. Brukerne av tjenestestedet bor på avlastningsboligen fra 10 til 75 prosent av tiden, avhengig av hvilket vedtak de har. Flere av beboerne har vedtak på 50 prosent, gjerne annenhver uke, den resterende tiden bor de hos foresatte. Brukerne er borte fra tjenestestedet på dagtid for å gå på skole og i skolefritidsordning.

I ukedagene går de ansatte i en todelt turnus med dag- og kveldsvakter, mens det er egne nattevakter gjennom hele uken; hvorav én er våken og én er hvilende. I helgene slår langturnusen inn, da jobber de ansatte 13-timers vakter lørdag og søndag hver fjerde helg, mens det er egne nattevakter. Turnusen ved denne avlastningsboligen er derfor identisk med det man gjerne forbinder med tradisjonell turnus i ukedagene, mens det altså jobbes lange vakter i helgene.

Tjenestested E: Heldøgnsturnus

Dette tjenestestedet er en ny bolig for ti personer som tidligere har bodd ved ulike psykiatriske institusjoner. Enheten startet med heldøgnsturnus i 2007. Boligen er satt opp med 1:5-bemanning. Her er åtte miljøarbeidere og én leder. De fleste har høyskoleutdanning. Ingen er ufaglærte. Alle går i full stilling. Det er til enhver tid to miljøarbeidere i boligen. Kjøkken og renhold ivaretas av to personer i deltid. Tjenestestedet har hatt heldøgnsturnus «medlever» helt fra starten for noen år siden. Det innebærer at stedet har rekruttert medarbeidere som ønsket å jobbe i en slik turnus. Turnusen er meget attraktiv og tiltrekker seg derfor svært kvalifiserte medarbeidere.

Turnusen er satt opp slik:

Bergenturnus 5 m

I løpet av et døgn har de ansatte to timer fri og kan, dersom forholdene tillater det, være borte fra boligen. I denne pausen må den ansatte kunne stille på 15 minutters varsel. Turnusen er lagt opp med forutsetning om at de ansatte skal kunne sove på tjenestestedet om natten. Dette forutsetter at beboerne gjør det samme. Etter en innkjøringsfase, har man kommet dit at alle sover/holder seg i ro om natten.


Rapporten

Leif E. Moland og Ketil Bråthen:

Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune – arbeidstid i tjenester for utviklingshemmede og psykisk syke (Fafo-rapport 2012:60)

Oppdragsgiver: Bergen kommune