Skip to main content

Da italienere skulle bygge Follobanen

Utenlandske entreprenører har de siste årene sust inn og vunnet en rekke store offentlige anleggskontrakter. Kostnadssprekker, konkurser og forsinkelser ved åtte store prosjekter innen vei og jernbane gir grunn til ettertanke, ifølge utredning.

<p>SPORET AV: Lite lyktes med det første trinnet av utbygging av Follobanen. Etter en rekke illevarslende signaler slo det italienske selskapet som hadde vunnet anbudet seg til slutt konkurs</p>

SPORET AV: Lite lyktes med det første trinnet av utbygging av Follobanen. Etter en rekke illevarslende signaler slo det italienske selskapet som hadde vunnet anbudet seg til slutt konkurs

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

 • 27. november 2019

27. november 2019

Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har undersøkt åtte store anleggsprosjekter der Statens vegvesen, Bane NOR eller Oslo Kommune har vært byggherre.

Fredrik Kostøl og Jonas Måøy har skrevet rapporten Erfaringer med bruk av utenlandske entreprenører i store, offentlige anleggsprosjekter

SØA-RAPPORT: Jonas Måøy er medforfatter  på en rapport om Erfaringer med utenlandske entreprenører i store, offentlige anleggsprosjekter
– og et notat om tvistesaker.

Det som kjennetegner sju av åtte av disse prosjektene er at man enten har opplevd kostnadssprekker eller forsinkelser – eller begge deler. Noen ganger på grunn av konkurser blant de involverte selskapene.

I oktober deltok SØA-forsker Jonas Måøy på et eget seminar i regi av Fafo Østforum om nettopp utenlandske entreprenører på norske anlegg.

– Innhenting av kompetanse og konkurranse fra utlandet er i utgangspunktet positivt, både for samfunnet og for den norske anleggsbransjen, understreket han innledningsvis.

Grepet kan nemlig hindre prisstigning i perioder med høyt produksjonsnivå og full innenlands kapasitetsutnyttelse i Norge.

Likevel har de ikke bare funnet fordelaktige effekter av å sette ut anbudene til utenlandske entreprenører.

To forbehold

 • De åtte prosjektene er ikke et representativt utvalg. Utredningen sier altså ikke noe om hele bildet i slike offentlige prosjekter – hverken når det gjelder utenlandske eller, til sammenligning, norske entreprenører.
 • SØA har brukt et visst skjønn for å definere hvem som regnes som en utenlandsk aktør.  Eksempelvis regnes svenske Skanska i denne sammenheng ikke som en utenlandsk aktør, da de har hatt en konstant tilstedeværelse i det norske bygg- og anleggsmarkedet over lengre tid.

Follobanen som sporet av

Prosjektet SØA har sett mest på er utbyggingen av Follobanen. Jernbaneprosjektet, forventet ferdigstilt i 2022, skal legge 22 kilometer med ny trasé og dobbeltspor på den travel strekningen mellom Oslo og Ski – med halvert reisetid som resultat.

På ti år steg det innledende kostnadsanslaget på 15 milliarder kroner til over 30 milliarder kroner (i 2018-kroner). Rundt 3 milliarder skyldes rene overskridelser, og 1,6 milliarder av disse komplikasjoner og merarbeid som følge av konkursen til en av entreprenørene.

Måøy oppsummerte dette prosjektet slik (alle summer nevnt er omgjort til 2018-kroner og justert etter byggekostnadindeksen):

 • 2009: Det Norske Veritas utredet alternativer for utbygging. Best ut kom et alternativ på 15 milliarder kroner
 • 2011: Ble innlemmet i den såkalte intercity-planen, etter en konsekvensutredning utført av Asplan Viak.
 • 2014: En andre konsekvensutredning (KS2) anslår kostnadene til å bli 23,6 milliarder kroner. Styringsrammen ble anslått til 27,2 mrd. og kostnadsrammen 29,4 mrd.
 • 2016: Skanska saksøker Samferdselsdepartementet for brudd på anskaffelsesreglene, da anbudsvinner Condotte hadde avvik fra absolutte tekniske minstekrav. De mottar 350 millioner kroner i erstatning
 • Januar 2017: Bane Nor legger merke til at en underleverandør av Condotte slutter å stille på jobb, fordi de ikke har fått lønn.
 • Juli 2017: Utestående beløp til denne underleverandøren dokumenteres til å være rundt 100 millioner kroner. Likviditetsproblemer i Condotte kommer opp i lyset, men selskapet avviser konkursfare.
 • 2018: Det kommer fram at Condotte har søkt konkursbeskyttelse i Italia. Kontrakten heves.
 • Det kommer også fram at Bane Nor hadde vært kjent med de økonomiske problemene i selskapet en måned før kontraktsignering.
 • De to Condotte-kontraktene overføres til fire andre entreprenører. Merkostnad: 1,6 milliarder kroner.
 • Parallelt har store problemer med grunnforholdene, først og fremst omfanget av kvikkleire, også bidratt til kostnadsøkning.

I sum anslår en 2018-prognose som nevnt at sluttkostnaden til å ende drøyt 3 milliarder kroner over styringsrammen fra 2014.

– Dette inkluderer ikke merkostnader knyttet til utsettelser som påvirker sluttbrukerne, eller den kapital og ressurser som underveis har blitt bundet opp i tvistesaker, påpekte Måøy.

Hva er KS1 og KS2?

Statlige investeringsprosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner skal gjennomgå en ekstern kvalitetssikring før prosjektet eventuelt legges fram for Stortinget.

KS-ordningen omfatter to kontrollpunkter i investeringsprosjektets planleggingsprosess:

 • KS1 - Kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om å starte forprosjekt.
 • KS2 - Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell investeringsbeslutning i Stortinget. 

Kilde/mer informasjon: Regjeringen.no: Hva er KS-ordningen?

Ikke den strakeste E6-veien heller

I sitt innlegg trakk Måøy også fram to andre prosjekter hvor utenlandske selskapers konkurser har funnet sted, med ulike konsekvenser for prosjektet som helhet. 

 • Fellesprosjektet E6 Dovrebanen: Østerrikske Alpine Bau går konkurs – foreløpig overskridelse 900 millioner kroner over KS2. Byggherre flik likevel refundert garantibeløp og dividende fra konkursboet, slik at konkursen har hatt en svært begrenset virkning på sluttkostnaden i prosjektet. Hovedårsaken til at sluttkostnaden ble høyere enn styringsramme fra KS2, var at entreprisetilbudene var dyrere enn hva både byggherre og KS2-gruppen klarte å forutse.
 • E6 Hålogalandsbrua: Den danske entreprenøren E. Phil og Søn, ansvarlig for en rassikringstunnel, går konkurs. Også store forsinkelser og etterarbeid for den kinesiske entreprenøren Sichuan Road and Bridge Group (SBRG). En bolt i konstruksjonen røk og 12 ytterligere bolter hadde svakheter. Frykten for følgene for hele konstruksjonen gjorde at alle 344 boltene i bærekablene måtte byttes ut. I tillegg kom høststormen Ylva. Totalt: 600 millioner over KS2 og to års forsinkelser.

Les også: Røffere dager for norsk godstransport (2015)

Kostnadssprekk ved 6 av 8 undersøkte prosjekt

Alt i alt er det en overvekt av forsinkelser, men også kostnadssprekker, blant de åtte undersøkte prosjektene, oppsummerte Måøy (se tabell nedenfor).

Her understreker han samtidig at de ikke har sammenlignet med øvrige prosjekter.

– Det vi kan si er at det definitivt har medbragt en risiko å ha disse nevnte entreprenørene med i prosjektene. Om dette også gjelder andre entreprenører kan vi ikke si noe om. Vi vet at norske prosjekter gjerne står for et større antall tvistemål, siden de kjenner regelverket bedre, men at disse kanskje ikke skaper like stor risiko for kostnadssprekker, avrundet han.

Prosjekt 

Entre-
prenør
Kostnads-
sprekk*
For-
sinkelse
Rettslig
tvist
Status
Follobanen Condotte Ja Ja Nei Konkurs
Follobanen AGJV Ja Nei Uenighet om sluttoppgjør,
men foreløpig
ikke rettslig tvist
OK
Follobanen OHL Ja Ja Uenighet om sluttoppgjør,
men foreløpig
ikke rettslig tvist
OK
Felles-
prosjektet
E6
Alpine
Bau
Ja Ja Nei Konkurs
Grimstad-Kristiansand Bilfinger Nei Nei Tvist med under-
entreprenør
OK
Grimstad-Kristiansand Pihl Nei Nei Nei OK
Grimstad-Kristiansand Meister Nei Nei Tvist med hoved-
entreprenør
Konkurs
Hålogalands-
brua
Pihl Ja Ja Nei Konkurs
Hålogalands-
brua
SRBG Ja Ja Nei OK
Alta Vest Pihl Ja Ja Nei Konkurs
Alta Vest Istak Ja Ja Nei OK
Alta Vest Alpine
Bau
Ja Ja Nei Konkurs
Sørkjos-
tunnelen
OSSA Ja Ja Tvist med
byggherre
Kontrakt hevet
UBRA OSSA Nei Ja Nei Kontrakt avsluttet
Tresfjord-
brua
Bilfinger/
PORR
Ja Ja Nei OK

* Ut fra styringsramme

Annerledeslandet i nord

Aktiviteten det norske anleggsmarkedet har vært økende. Dette skyldes en rekke større investeringer innen vei, jernbane og kollektivtrafikk.

Fredrik Kostøl og Jonas Måøy har skrevet rapporten Erfaringer med bruk av utenlandske entreprenører i store, offentlige anleggsprosjekter

Les rapporten

Se også deres notat om tvistesaker.

– Nasjonal transportplan fra 2014 la opp til en vekst på nærmere 50 prosent fra et allerede høyt nivå. Planrammen i dag er på rundt 1000 milliarder, skisserte SØA-forskeren.

I land som Frankrike, Tyskland, Italia og Spania falt investeringene i infrastruktur kraftig i årene rundt finanskrisas utbrudd i 2008, målt som andelen av landenes bruttonasjonalprodukt.

Norge har derimot gått mot strømmen ved å øke investeringene, fra rundt 0,6 prosent i 2006 til 1,6 prosent i 2016.

– Når man samtidig fikk en dreining mot større prosjekter, der flere norske selskaper ikke klarer å stille grunnet mangel på kapital, samt en politisk dreining mot et ønske om å teste ut utenlandske aktører, har vi altså fått flere utenlandske entreprenører på det norske markedet, oppsummerte SØA-forskeren.

Video: Seminar: Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

Fafo Østforum-seminar 8. oktober 2019 (mer informasjon)

 • samfunnsøkonom Jonas Måøy i Samfunnsøkonomisk analyse (SØA)
 • Kina-kjenner Henning Kristoffersen
 • leder av Anleggsutvalget i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Nils Hæstad
 • forbundsleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund
 • partner Torbjørn Amundsen i KPMG Law Advokatfirma.
 • Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo


Problemer med avspillingen? Forsøk på Fafos Youtube-profil.