Skip to main content

>

Internasjonalt

>

Praktisk fagforeningssamarbeid over landegrenser

Er det mulig å få til et konkret fagforeningssamarbeid på tvers av landegrenser? Bygningsarbeidere i Norge og Latvia har testet dette. Slikt samarbeid etterlyses ofte i et stadig mer internasjonalisert arbeidsmarked, men det finnes få praktiske eksempler.

  • 31. august 2015
  • Eldre artikkel

31. august 2015

Eldre artikkel

Arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa har forsterket behovet for faglig samarbeid om organisering, rekruttering og medlemsbistand.

Det latviske bygningsarbeiderforbundet (LCA) og Fellesforbundet har i perioden fra 2007 til 2013 høstet noen viktige erfaringer på området.

Innmeldinger og løste saker

Helt konkret har drøyt 200 latviske bygningsarbeidere som har jobbet i Norge, meldt seg inn i LCA i denne perioden.  I tillegg viser det seg at latviske arbeidere har fått mer kunnskap om sine rettigheter i Norge. Avtalen har også gitt mange konkrete resultater i form av løste saker og betaling av utestående lønn.

Det er Oslo Bygningsarbeiderforening som har stått for det praktiske arbeidet fra norsk side. Både foreningen og det latviske forbundet har fått økonomisk støtte fra Fellesforbundet for å kunne gjøre jobben.

Dette kommer fram i en ny Fafo-rapport om dette samarbeidsprosjektet, skrevet av Line Eldring.  Her du finner hele rapporten Fagforeninger som krysser landegrensene.

Samarbeidsavtalen mellom LCA og Fellesforbundet, som ble underskrevet i 2007, inneholdt følgende hovedpunkter:

  • samarbeide om at latviske bygningsarbeidere som er utstasjonert i Norge, skal være medlemmer i LCA.
  • informere hverandre om latviske selskaper som har virksomhet i Norge og norske selskaper som har virksomhet i Latvia.
  • enige om at ved utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting, gjelder lønns-og arbeidsvilkår i arbeidslandet.
  • samarbeide om å informere medlemmer av LCA om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i Norge.
  • samarbeide om å kontrollere at disse lønns- og arbeidsvilkårene blir oppfylt ved utenlandsarbeid i Norge i virksomheter LCA har tariffavtale med
  • Fellesforbundet vil bistå medlemmer av LCA i tvister om lønns- og arbeidsvilkår.
  • Kreves det bistand til en sak som enten av juridiske eller andre grunner bidrar til ressursbruk ut over det som kan håndteres innen normale økonomiske rammer, skal Fellesforbundet kontakte LCA om prinsippene for fordeling av kostnadene
Latvias bygningsarbeiderforbund (Latvijas Celtnieku Arodbiedrības – LCA) ble etablert i 1990. Forbundet hadde i 2013 om lag 1000 medlemmer, mot over 2800 medlemmer før finanskrisa

«Ikke en eneste konferanse»

- Avtalen utgjør et svært sjeldent eksempel på et faglig bilateralt samarbeid mellom et vest- og østeuropeisk fagforbund. I ett av intervjuene som ble gjort i forbindelse med dette prosjektet, ble det sagt at «Samarbeidet har ikke generert en eneste konferanse, bare praktisk arbeid». Det er antagelig svært få samarbeidsprosjekter som kan oppsummeres slik, sier Line Eldring, som har forfattet Fafo-rapporten.

Erfaringene viser at det er grunnlag for et langvarig partnerskap mellom Fellesforbundet og LCA.

Vanskelig å få til

I kjølvannet av den store arbeidsinnvandringen ønsket Fellesforbundet allerede fra 2005 seg samarbeid med forbund i de viktigste avsenderlandene. Ifølge rapporten gjorde Fellesforbundet flere sonderinger med aktuelle forbund i Polen og Baltikum, men stort sett med nedslående resultater. Av ulike grunner framsto samarbeidsmulighetene som dårlige – enten var forbundene så svake at de var lite egnede som partnere, og/eller de virket mest opptatt av å få tilført ressurser, men uten at de hadde noen egentlig interesse for et mer operativt og praktisk samarbeid.

Relevant for andre?

Ett av spørsmålene i prosjektet har vært om erfaringene fra samarbeidet mellom LCA og Fellesforbundet kan ha relevans for andre forbund og innen andre områder. Ifølge rapporten er svaret ganske enkelt ja. Avtalen viser at det faktisk er mulig å ha et internasjonalt samarbeid som strekker seg ut over gode intensjoner, generell informasjons- og opplæringsvirksomhet, seminarer og konferanser.  Denne samarbeidsavtalen går direkte på fagforbundenes kjerneaktiviteter, nemlig organisering og bistand til medlemmer – og det på tvers av vanligvis ganske strikte nasjonale grenser.

Fellesforbundet fortsetter samarbeidet med LCA, og det jobbes også mot å få videreføre noe av dette innenfor rammen av det nordisk-baltiske prosjektet «Baltic Organising Academy» (BOA).