Skip to main content

>

Internasjonalt

>

Blir det lettere å kontrollere utenlandske virksomheter?

Nye regler for å kontrollere utenlandske bedrifter er på vei. Blir det for eksempel lettere å be om lønnsslipper og dokumentasjon på arbeidstid? Til sommeren skal det såkalte håndhevingsdirektivet gjennomføres i Norge. Forslagene er sendt på høring.

  • 15. januar 2016
  • Eldre artikkel

15. januar 2016

Eldre artikkel

Håndhevingsdirektivet er knyttet til utstasjonerte arbeidstakere. Det vil si å forbedre håndhevelsen av reglene for denne type arbeidskraft (utstasjoneringsdirektivet).

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut høringsforslag på hvordan direktivet kan gjennomføres i Norge.

Utstasjonering av arbeidskraft vil si at arbeidstakerne er på oppdrag med sin arbeidsgiver i et annet EØS-land enn der de normalt jobber. Dette er en del av tjenestefriheten i det indre markedet.

Ett av problemene med utstasjonering er når bedriften ikke har virksomhet i hjemlandet. Det vil si at arbeidsgivere har konstruert utstasjoneringsoppdrag gjennom postkasseselskap for å omgå krav til lønns- og arbeidsvilkår i vertslandene.

Det skal også vurderes om arbeidstakerne faktisk utstasjoneres. Departementet foreslår at dette kan gjøres ved at tilsynsmyndighene vurderer:

  • om arbeidet utføres i en begrenset periode i Norge
  • tidspunktet for utsendingen
  • om utsendingen finner sted til et annet land enn der arbeidstakeren vanligvis arbeider
  • om den utsendte arbeidstakere returnerer til hjemlandet
  • typen aktivitet

Lønnsslipper og arbeidstid

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår at utenlandske tjenesteytere skal ha lønnsslipper og oversikt over arbeidstiden til arbeidstakerne tilgjengelig i Norge. Arbeidstilsynet skal kunne gi pålegg for brudd på dette. I tillegg mener norske myndigheter at denne dokumentasjonen skal være på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

Kontaktperson og registrering?

En egen kontaktperson for virksomheten i Norge ville trolig gjort livet lettere for tilsynsmyndighetene. Departementet foreslår ikke dette nå, men vil vurdere det i forbindelse med en eventuell registreringsordning. En egen registreringsordning for utenlandske tjenesteytere (med oversikt over når og hvor de utenlandske virksomhetene er i Norge), skal trolig utredes videre.

Det legges også opp til et bredere samarbeid på tvers av landegrensene. Arbeids- og sosialdepartementet foreslår blant annet nye regler om gjensidig bistand når det gjelder innkreving av økonomiske sanksjoner

Solidaransvar

Håndhevingsdirektivet legger opp til at landene kan innføre et solidaransvar for lønn i kontraktskjedene, først og fremst i bygg.

I Norge er det allerede solidaransvar for lønn i de allmenngjorte bransjene, og derfor forslås det ikke nye tiltak på dette området.