Skip to main content

>

Internasjonalt

>

EU: Arbeidslivets parter ribbet for makt

I bare fem av 28 medlemsland i EU har partene i arbeidslivet stor innflytelse på de nasjonale programmene som er en del av EUs 2020-program. I seks land betegnes innflytelsen fra partene betegnet som ikke-eksisterende, viser en ny rapport for Eurofound.

  • 24. februar 2016
  • Eldre artikkel

24. februar 2016

Eldre artikkel

Rapporten handler om hvordan partene i arbeidslivet – altså både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden – involveres i arbeidet med koordineringen av den økonomiske politikken i EU-landene. Den tar for seg perioden 2011–2014, og omfatter kun medlemslandene i EU, altså ikke Norge.

EU 2020-programmet startet i 2010, og er EUs viktigste redskap for å øke veksten og sysselsettingen i kjølvannet av finanskrisa.

Eurofound har sett nærmere på involveringen i det som kalles «European Semester». Europa 2020-strategien gjennomføres og overvåkes innenfor rammene av disse semestrene (6 måneders perioder). Det gir mulighet for å samordne nasjonale budsjettprosesser og vurdere politikken før den blir vedtatt.

Siden 2013 har EU-kommisjonen oppfordret til større involvering fra de nasjonale partene i beslutningsprosessen rundt European Semester. Men, det er bare i fem land at partene kan vise til stor innflytelse på de nasjonale programmene. Det er i Belgia, Finland, Malta, Nederland og Sverige. I 13 land er innflytelsen fra partene betegnet som begrenset eller svært begrenset.

Her kan du lese sammendraget av rapporten «Role of the social partners in the European Semester»

Videre viser rapporten - ikke overraskende – store forskjeller i hvordan partene blir involvert. I ti av landene blir partene jevnlig konsultert. I sju land ble det rapportert om for liten tid til å gjennomføre en ordentlig konsultasjon. I fem land meldes det tilbake at det tilfeldig hva som blir gjenstand for konsultasjon, og at det er for liten tid til å behandles sakene.

EU-kommisjonen utarbeider også anbefalinger til medlemslandene – såkalt country specific recommendations (CSR). Disse har råd om vekst og sysselsetting, pensjonsreformer, lønnsregulering og ungdomsledighet.

Rapporten viser at bare i et mindretall av landene er partene involvert i denne prosessen. Flere land har gjennomført viktige arbeidsmarkedsreformer uten å involvere partene i det hele tatt.

Store deler av fagbevegelsen er negative til «European Semester», fordi det er for mye oppmerksomhet på innstramminger og kutt, og ikke på sosiale tiltak.

Hva er Eurofound?

  • En egen institusjon i EU-systemet som samler, analyserer og presenterer forskning som er relevant for EUs utforming av ny politikk.
  • Startet opp i 1975 og har base i Irland.
  • Forkortelse for «European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions»