Skip to main content

Transportarbeidere frykter hardere kår

Fire av fem yrkessjåfører forventer tøffere arbeidsvilkår i årene framover. Like mange mener myndighetene ikke gjør nok for å stoppe utviklingen.

<p>GRENSEPRESS: Andelen tungttransport fra ikke-nordiske land som krysser grensen ved Svinesund har økt kraftig det siste tiåret. Konkurransen får norske lastebilsjåfører til å frykte en stadig forverring av arbeidsvilkårene. Tallmaterialet er hentet fra «Ramböll (2013): Godstransporter mellan Norge och Sverige».</p>

GRENSEPRESS: Andelen tungttransport fra ikke-nordiske land som krysser grensen ved Svinesund har økt kraftig det siste tiåret. Konkurransen får norske lastebilsjåfører til å frykte en stadig forverring av arbeidsvilkårene. Tallmaterialet er hentet fra «Ramböll (2013): Godstransporter mellan Norge och Sverige».

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 29. januar 2014
  • Eldre artikkel

I mai 2015 besluttet Tariffnemnda å allmenngjøre tariffavtalen for lastebilsjåfører på oppdrag i Norge – norske så vel som utenlandske. Forskriften trer i kraft 1. juli 2015.

29. januar 2014

Eldre artikkel

Medlemmene i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har opplevd et økende lavtlønnspress fra utenlandske aktører det siste tiåret, ifølge en fersk Fafo-rapport.

Her har 1500 av forbundets rundt 20 000 medlemmer svart på spørsmål om deres framtidsutsikter på områder som lønn, rekruttering og arbeidspress.

– I sum blir dette en bekymringsmelding. Medlemmene forteller at billig utenlandsk arbeidskraft har satt dem under sterkt press. Blant mange er også krav om stadig rasjonalisering og sentralisering og utstrakt bruk av vikarer kimer til bekymring, forteller Fafo-forsker Ragnhild Steen Jensen.

Mørkt blikk på framtiden

Transportsektoren består av en rekke underliggende bransjer, underlagt ulike reguleringer og vilkår. Årsakene til bekymring er da også forskjellige. En mer fullstendig oversikt over de ulike fagområdenes problemer er derfor samlet i en egen artikkel.

Blant arbeidstakere innen gods- og busstransport oppgir en stor majoritet at arbeidsvilkårene deres vil komme stadig mer i skvis, framgår det av undersøkelsen.

  • Blant ansatte innen godstransport er fire av fem helt eller delvis enig i at presset på lønns- og arbeidsvilkårene vil øke i deres sektor i framtiden.
  • To av tre er enige i at «Det er vanskelig å rekruttere arbeidskraft innenfor godstransport»
  • Tre av fire er uenige i at myndighetene gjør nok for å følge opp ulovlig kabotasjekjøring i Norge.

– En hovedutfordring for sjåførenes arbeidsforhold er at liberaliseringen som har funnet sted når det gjelder markedstilgang, ikke har blitt fulgt av tiltak for å sikre lønns- og arbeidsbetingelser, forteller Steen Jensen.

«Svipp-oppdrag» bekymrer mest

Norske lastebilsjåfører sier selv at internasjonal transport ut av og utenfor Norge  for dem er en «tapt mulighet». Men det er også en utstrakt bekymring at heller ikke det nasjonale markedet er beskyttet fra konkurranse.

Fafo-forskerne Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfall og Mona Bråten
FAFO-FORSKERNE (f.v.) Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfall og Mona Bråten har skrevet rapporten

For lastebilsjåfører er det først og fremst reglene om kabotasje som skaper murring. Kabotasje innebærer at utenlandske sjåfører etter et opprinnelig transportoppdrag fra utenlandske veier innen en uke kan ta inntil tre ytterligere oppdrag innad i Norge.

Omfanget av lovlig så vel som ulovlig kabotasje er vanskelig å kontrollere og tallfeste, understreker Fafo-forskeren.

– Men inntrykket fra NTF-medlemmer og de sentrale partene er at problemet er stort. Andre studier har vist en sterk økning av lastebil fra østeuropeiske land inn og ut av Norge. En studie viser blant annet at halvparten av de tyngre kjøretøyene som passerer grensen ved Svinesund har ikke-nordiske skilter.

Veisikkerhet på glatta

Folk flest er også bekymret for utviklingen, ifølge en meningsmåling Fafo-forskerne har utført blant et representativt utvalg av befolkningen.

Her mener:

  • fire av fem nordmenn at flere utenlandske vogntog fører til dårlig trafikksikkerhet på norske veier
  • rundt tre av fire at det er nødvendig med obligatorisk glattkjøringskurs
  • noe over halvparten at norske lønns- og arbeidsforhold skal gjelde for utenlandske yrkessjåfører som kjører fast i Norge.

Buss på anbud

Ved siden av problemer med rekruttering, er det blant bussjåfører bruken av anbud som betraktes som et problemområde.

Dette skjerper kampen om lønnsomhet og skaper gjerne også stor usikkerhet i og med at man ikke vet om selskapet man jobber for vil beholde rutene etter neste anbudsrunde.

– En av utfordringene er også at fylkeskommunene lager egne selskaper som skal administrere disse anbudene. Dermed må organisasjonene for arbeidsgiverne og arbeidstakerne forholde seg til en tredje part, forteller Steen Jensen.

Blant bussjåfører oppgir også rundt fire av fem at de tror presset mot lønns- og arbeidsvilkår vil øke.

– I tillegg opplever sjåførene økt tidspress og mindre anledning til sosialt samvær med kolleger, legger Steen Jensen til.

Effektivisering og vikarer

For de fleste andre bransjene innen transport som Fafo-forskerne har undersøkt, handler utfordringene om bruk av utenlandsk arbeidskraft og dels om et økende press for lønnsomhet og effektivitet.

– Dette er i stor grad ufaglært arbeid, noe som gjør at konkurransen med utenlandsk arbeidskraft øker. Manglende rekruttering og utstrakt bruk av vikarer spiller også inn. Samtidig er det innenfor spedisjon og lager et stadig krav om automatisering og omorganisering, forteller Steen Jensen.

For arbeidstakere innen grossist og lager er det en tendens til sentralisering. Noe som kan lede til at arbeidsplasser flyttes ut av landet, for eksempel ved at det etableres felles lager for hele Norden.

Få fagorganiserte

Med unntak av blant bussjåfører, er andelen fagorganiserte blant norske transportarbeidere gjennomgående lav, noe som også er tilfelle blant kollegene i EØS-området.

Innen godstransport ligger for eksempel andelen norske organiserte på mellom 10 og 20 prosent. Andelen fagorganiserte blant alle norske sysselsatte er på rundt 50 prosent.


Pekere

DEBATT: Norsk Transportarbeiderforbund vedtok som første fagforening at de ønsker at Norge skal si opp EØS-avtalen. Dagsnytt 18-debatt om EØS-avtalen, kabotasje, arbeidspress, lovverk m.m. mellom NTFs nestleder Lars Morten Johnsen, Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen og Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.
NRK Radio: Dagsnytt 18, 29. januar 2014 (start: 32 min. 45 sek.)

NYHETSARTIKKEL: «Vil ikke forby kabotasje»
«Alle er enige om at kabotasje er et alvorlig problem, men statssekretær Bård Hoksrud ville ikke love landsmøte til Transportarbeiderforbundet å forby det. »
Frifagbevegelse.no, 26. januar 2014, i anledning NTFs landsmøte.


 

Les hele rapporten gratis på Fafo.no

Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten:
Rapporten

Norsk transport – veien videre

(Fafo-rapport 2014:03)

Oppdragsgiver:
Norsk Transportarbeiderforbund